|English|日本語

您现在的位置:首页 > 财政信息 > 财政预决算情况

索引号 01439301X/2017-00062 信息分类 财政/财政预决算情况/其他
发布机构 小海镇政府 发文日期 2017年03月28日
信息名称 大丰区2017年2月份财政收入执行情况表
文号 转发微博 分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到QQ
内容概述 大丰区2017年2月份财政收入执行情况表

大丰区2017年2月份财政收入执行情况表

                               
                            单位:万元  
预算科目 工作目标     本年累计完成数     占工作目标%     上年同期数     比上年同期+-%
合计 区本级 镇级 合计 区本级 镇级 合计 区本级 镇级 合计 区本级 镇级 合计 区本级 镇级
一、上划中央收入 206840 74301 118099 40022 23410.52  16611.48  19.35  31.51  14.07  28619 16310.02  12308.98 39.84  43.53  34.95 
    消费税 7000 3850 3150 2159 1842.83  316.17  30.84  47.87  10.04  2019 1814.24  204.76  6.93  1.58  54.41 
    增值税 74000 35675 38325 12583 6958.82  5624.18 17.00  19.51  14.67  15324 7750.82  7573.18  -17.89  -10.22  -25.74 
    企业所得税(60%) 51840 29016 22824 11618 8547.73  3070.27 22.41  29.46  13.45  7905 4789.03  3115.97  46.97  78.49  -1.47 
    个人所得税(60%) 21000 5760 15240 5427 3778.91  1648.09 25.84  65.61  10.81  3371 1955.94  1415.06  60.99  93.20  16.47 
    改征增值税 53000 14440 38560 8202 2267.82  5934.18 15.48  15.71  15.39             
    营业税       33 14.41  18.59                  
二、一般公共预算收入 553400 345450 207950 74390 44972.69  29417.31  13.44 13.02 14.15 105684  67307.94  38376.06  -29.61  -33.18  -23.34 
    增值税 74000 35675 38325 12583 6958.82  5624.18 17.00  19.51  14.67  5108 2583.61  2524.39  146.34  169.35  122.79 
    企业所得税(40%) 34560 19344 15216 7745 5698.15  2046.85 22.41  29.46  13.45  5270 3192.68  2077.32  46.96  78.48  -1.47 
    个人所得税(40%) 14000 3840 10160 3618 2519.27  1098.73 25.84  65.61  10.81  2247 1303.62  943.38  61.01  93.25  16.47 
    改征增值税 53000 14440 38560 8202 2267.82  5934.18 15.48  15.71  15.39  6418 3702.93  2715.07  27.80  -38.76  118.56 
    营业税       33 14.41  18.59       48747 27678.03  21068.97  -99.93  -99.95  -99.91 
    城市维护建设税 16000 3090 12910 3311 1806.14  1504.86 20.69  58.45  11.66  5208 3130.13  2077.87  -36.42  -42.30  -27.58 
    印花税 6500 3225 3275 1540 981.87  558.13 23.69  30.45  17.04  1690 976.63  713.37  -8.88  0.54  -21.76 
    城镇土地使用税 19500 14110 5390 4891 3536.49  1354.51 25.08  25.06  25.13  4174 3079.65  1094.35  17.18  14.83  23.77 
    房产税 50600 22410 28190 4471 2409.63  2061.37 8.84  10.75  7.31  3715 2390.29  1324.71  20.35  0.81  55.61 
    车船税 2030 110 1920 399 390.76  8.24 19.66  355.24  0.43  472 389.58  82.42  -15.47  0.31  -90.01 
    土地增值税 140000 101921 38079 8756 2585.37  6170.63 6.25  2.54  16.20  9633 7559.29  2073.71  -9.10  -65.80  197.56 
    资源税 10 7 3 2   2.21 20.00    73.62  2   1.68      31.81 
    耕地占用税 3000 1225 1775 1110 337.06  772.94 37.00  27.52  43.55  316   144.60  251.27    434.55 
    契税 35800 27550 8250 3022 1460.78  1561.22 8.44  5.30  18.92  936 375.02  560.98  222.86  289.52  178.30 
    行政性收费收入 34000 34000   4650 4650.00    13.68  13.68    2887 2887.00    61.07  61.07   
    罚没收入 10000 10000   2445 2445.00    24.45  24.45    2265 2265.00    7.95  7.95   
    教育费附加收入 10000 4103 5897 1541 840.30  700.70 15.41  20.48  11.88  2530 1556.75  973.25  -39.09  -46.02  -28.00 
    水资源费收入 450 450               63 63    -100.00  -100.00   
    排污费收入 2500 2500   270 270.00    10.80  10.80    270 270         
    地方教育附加收入 7000 7000   980 980.00    14.00  14.00    1687 1687    -41.91  -41.91   
    文化事业建设费收入 200 200   45 45.00    22.50  22.50    46 46    -2.17  -2.17   
    残疾人就业保障金收入 1500 1500   76 76.00    5.07  5.07               
    政府住房基金收入 200 200                          
    国有资源有偿使用收入 38550 38550   4700 4700.00    12.19  12.19    2000 2000    135.00  135.00   
财政收入总计 760240 419751 326049 114412 68383.21  46028.79 15.05  16.29  14.12  134303 83617.96  50685.04  -14.81  -18.22  -9.19 

本篇文章共有1页 当前为第1

【收藏此页】【打印】

官方微博

站内搜索

我的回信

返回顶部